Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Malwarebytes Anti-Malware Premium Review & License Key

Google news
Malwarebytes AntiMalware Premium review

Malwarebytes Anti-Malware Premium: What It Is and Why It Stands Out

Malwarebytes Anti-Malware Premium is an advanced security tool designed to protect systems from various types of malware. Here are some key features and benefits of Malwarebytes Anti-Malware Premium:

Real-Time Protection: It provides continuous monitoring and real-time threat protection, detecting and blocking malicious programs before they can harm the system.

Malware Detection and Removal: Capable of detecting and removing a wide range of malware, including viruses, trojans, spyware, rootkits, and ransomware.

Automatic Updates: The database and program updates occur automatically, ensuring that the protection is always up to date with the latest threats.

Ransomware Protection: Protects files and the system from ransomware attacks, which attempt to lock files and demand a ransom for their release.

Exploit Protection: Prevents the exploitation of software vulnerabilities by attacks.

Ease of Use: It features a user-friendly and easy-to-use interface, allowing even users with minimal technical knowledge to effectively protect their systems.

Compatibility: Works in conjunction with other security software, providing an additional layer of protection without conflicts.

Malwarebytes Anti-Malware Premium is a reliable choice for protecting personal and professional systems from modern internet threats, ensuring the security and integrity of data.

Why Choose Malwarebytes Anti-Malware Security Premium

There are several reasons why you might choose Malwarebytes Anti-Malware Premium:

Real-Time Protection: Malwarebytes Premium offers real-time protection against a wide range of threats such as viruses, malware, ransomware, phishing, and more. This means it can detect and block threats before they can harm your computer.

Enhanced Protection: Malwarebytes Premium offers a range of additional security features not available in the free version, such as:

Ransomware Protection: Protects your files from ransomware, a type of malicious software that encrypts your files and then demands a ransom to decrypt them.

Phishing Protection: Protects you from phishing websites that try to trick you into revealing personal information, such as passwords or financial details.

Malicious Website Protection: Blocks websites known to be infected with malware or that try to trick you into doing something dangerous.

Ad Blocking: Blocks web ads, which can be annoying and slow down your computer.

Malware Removal: Malwarebytes Premium can scan your computer for existing malware and remove it. This is useful if you think your computer might be infected by a virus or other malicious software.

Ease of Use: Malwarebytes Premium is easy to install and use. It features a user-friendly interface that allows you to scan your computer, check your security status, and manage your settings.

Customer Support: Malwarebytes offers excellent customer support via email, chat, and phone. You can get help from experts if you encounter issues with Malwarebytes Premium.

60-Day Money-Back Guarantee: Malwarebytes offers a 60-day money-back guarantee. This means you can try Malwarebytes Premium risk-free and receive a full refund if you are not satisfied.

Malwarebytes Free vs. Premium: Malware Detection and Antivirus Scanning Comparison Both versions of Malwarebytes, Free and Premium, offer malware detection and scanning capabilities, but with different levels of functionality:

Malwarebytes Free:

 • Manual Scans: You can perform on-demand scans to check your system for any threats.
 • Limited Protection: Protection is limited to manual scans, without continuous real-time monitoring.
 • Simple Interface: Three clear panels for basic functions make navigation easy.
 • Fast Scanning: Malwarebytes is known for its quick scanning capabilities.
 • Highlighted Premium Features: The status area shows features unlocked by the premium version, such as real-time protection and scheduled scans.
 • Initial Scan Recommendation: The program guides you to take immediate action for optimal security.

Malwarebytes Premium:

 • Automatic and Manual Scans: Performs scheduled automatic scans to ensure your protection, while also offering the ability for manual scans.
 • Full Protection: Provides advanced real-time protection, preventing malware from installing and running before it infects your system.
 • Additional Features: Includes ransomware, phishing, exploit protection, and other cybersecurity threats.

Summary:

 • Malwarebytes Free: Ideal for basic protection and occasional scans.
 • Malwarebytes Premium: Recommended for comprehensive real-time protection and advanced security features.

Choosing a Version:

The choice between Free and Premium depends on your individual needs and the level of protection you desire.

 • Users with Basic Needs: Malwarebytes Free might suffice for occasional use and basic protection.
 • Users Needing Comprehensive Security: Malwarebytes Premium offers the strongest protection against modern cyber threats.

Can Malwarebytes Stop Ransomware?

The ability of Malwarebytes to stop ransomware depends on several factors, such as:

 • Type of Ransomware: Malwarebytes can detect and remove various types of ransomware, but it is not guaranteed to work for all. Some newer or lesser-known ransomware strains might not be recognized by the software.
 • Malwarebytes Settings: It is important to ensure that Malwarebytes is properly configured to protect against ransomware. This includes enabling real-time protection and access protection.
 • Malwarebytes Updates: It is essential to keep Malwarebytes updated with the latest virus definitions and malware definitions. This will help ensure protection against the latest ransomware strains.

Preventive Measures: In addition to using Malwarebytes, it is important to take other preventive measures to protect against ransomware, such as:

 • Backing Up Files: Regularly back up your important files. This will allow you to recover your files in case of a ransomware attack.
 • Be Cautious with Email Attachments and Websites: Do not open email attachments or click on links from unknown senders. This is a common method of spreading ransomware.
 • Update Software: Ensure that your operating system and all your software are updated with the latest security patches.

Malwarebytes can be an effective tool for protecting against ransomware, but it is important to use it in combination with other preventive measures. If you are concerned about ransomware, I recommend visiting the Malwarebytes website for more information on how to protect your system.

The Malwarebytes Scan Time:

The scan time for Malwarebytes depends on several factors, such as:

System Size: Malwarebytes will take longer to scan a large system with many files and folders compared to a smaller system. Type of Scan: Malwarebytes offers various types of scans, each with different levels of detail. A full scan will take longer than a quick scan. System Condition: If your system is infected, a Malwarebytes scan may take longer to detect and remove all malware. Generally, a full scan by Malwarebytes can take between 30 minutes to 2 hours. However, it may take longer, especially if your system is large or infected.

Here are some additional points to consider:

 • You can schedule Malwarebytes scans to run automatically on a regular basis.
 • You can scan specific files and folders if you want to check only for malware in those locations.
 • You can pause or cancel a scan at any time. The free version of Malwarebytes is popular for its ability to clean tough infections but does not offer real-time protection. Malwarebytes Premium is a comprehensive antivirus that includes multiple layers of protection against malicious attacks. With excellent ratings in lab tests and our own tests, it is definitely a top contender but faces stiff competition. Bitdefender Antivirus Plus offers more features than many suites and maintains perfect or near-perfect scores from four testing labs. McAfee AntiVirus Plus also earns top scores, and a McAfee subscription protects every device in your household.

Initially, Malwarebytes did not allow independent testing labs, such as AV-Comparatives and AV-Test, to evaluate its software. Moreover, it only permits the testing of its Windows version, so there is no data on the protection it offers for Macs. Also, it has not been continuously tested.

Recent Tests:

The last time Malwarebytes was tested by AV-Test was in April 2023, while it was not included in AV-Comparatives’ test results in March and April 2023. However, there is enough history, including results from the past year, to provide a clear picture of Malwarebytes’ performance.

Malwarebytes Premium + Privacy:

Malwarebytes Premium + Privacy is a package that combines two Malwarebytes products:

 • Malwarebytes Premium: An antivirus program that protects your computer from viruses, malware, ransomware, and other threats.
 • Malwarebytes Privacy: A VPN (Virtual Private Network) that encrypts your internet connection and hides your IP address, helping you maintain your online privacy.

Advantages:

 • More Comprehensive Protection: The combined functionality of the antivirus and VPN provides greater security against online threats and surveillance.
 • Protection on Multiple Devices: You can use Malwarebytes Premium + Privacy on various devices, such as computers, mobile phones, and tablets.
 • Ease of Use: Both programs are designed to be easy to use, even for people without much technical knowledge.

Disadvantages:

 • Additional Cost: The Premium + Privacy package costs more than the standard Malwarebytes Premium.
 • Impact on Speed: Using a VPN can slow down your internet connection.
 • Potential VPN Limitations: Some services may restrict access to VPN users.

Is It Worth Getting?

It depends on your needs. If you are looking for a comprehensive security solution for multiple devices, then Malwarebytes Premium + Privacy may be a good choice. However, if you are not particularly concerned about online privacy or already use a free VPN, then the standard Malwarebytes Premium might be sufficient.

Things to Consider Before Buying Malwarebytes Premium + Privacy:

Do you really need a VPN? If you mainly use the internet at home or on trusted Wi-Fi networks, you might not need a VPN.

How important is your online privacy? If you are particularly sensitive about online tracking, then a VPN might be worth the investment.

What is your budget? Malwarebytes Premium + Privacy costs more than the standard Malwarebytes Premium.

Alternatives:

There are many other antivirus programs and VPNs available on the market. You can compare the features and prices of different products before making a decision.

In summary, it is a good option. On average, it blocks a good number of threats, but its overall rating from both testing labs places it slightly below average for overall protection.

Overall, Malwarebytes Anti-Malware Premium is an excellent choice for those seeking a comprehensive security solution for their computer. It offers strong real-time protection, enhanced security features, and an easy-to-use interface.

Google news
Είπαν για εμάς.

Angel FilisAngel Filis
11:50 27 May 24
Επαγγελματισμός και Ακρίβεια στα Αποτελέσματα.
Alyssa AGENCYAlyssa AGENCY
19:57 17 May 24
Είναι επαγγελματίες καθώς σκέφτονται out of the box. Δεν πουλάνε κονσέρβα ασχολούνται για να σε ανεβάσουν επίπεδο και αν κάπου και εγώ καθυστερώ είναι εκεί για επισημάνσεις. Top απλά.
Alyssa AGENCYAlyssa AGENCY
16:35 17 May 24
Εξαιρετική ομάδα, ότι χρειαστώ είναι εκεί τόσο στις Social Media διαφημίσεις όσο και στη κατασκευή της ιστοσελίδας.
Voula GeorgantiVoula Georganti
13:50 07 May 24
Επαγγελματίες στο είδος τους. Κάνουν αυτό ακριβώς που λένε!
Επαγγελματισμός, συνέπεια, εξαιρετική συνεργασία.
manos krommidakismanos krommidakis
17:08 04 May 24
Ο Γιώργος και η ομάδα του είναι οι καλύτεροι στο αντικείμενο τους!!Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα !!
Viky KafetziViky Kafetzi
16:35 04 May 24
Αριστη κατασκευη ποιοτητα και service!!!!
Ο Γιώργος κι η ομάδα του είναι πολύ φιλικοί, εξυπηρετικοί και το σημαντικότερο άριστοι γνώστες του αντικειμένου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα. Φυσικά, η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για τη διαφήμιση και προώθηση του site. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα.
Αψογος επαγγελματιας στην δουλεια του ευγενικος προθυμος να αναπτυξει την επιχειρηση σου!
Michalis PolykratisMichalis Polykratis
10:55 16 Apr 24
Εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος η συνεργασία μας σε όλη τη διάρκεια της ήτανε άψογη και οι βοήθεια του στο να καταφέρω τους στόχους μου ήταν αμέριστη
Ο Γιώργος κάνει ότι υπόσχεται και χαίρομαι που συνεργάστηκα μαζί του! Πάντα πρόθυμος στην επικοινωνία εξηγώντας και παρέχοντας λύσεις σε ότι χρειάστηκε. Γιώργο σε ευχαριστώ για την συνεργασία μας 🙏
Ο Γιώργος και η ομάδα του μετά από ένα 6μηνο συνεργασίας μας έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις! Εξαιρετικοί επαγγελματίες, σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της συνεργασίας μας δεχτήκαμε τηλέφωνα και email. Ευχαριστούμε πολύ.
Eleni KarydiEleni Karydi
15:29 14 Feb 24
Επιτυχία στόχων, ταχύτητα και επαγγελματισμος κάνουν τη διαφορά εδώ.Η καλύτερη μου επιλογή!
Stavros VentourisStavros Ventouris
11:12 07 Feb 24
Εξειδικευμένοι στο είδος τους !!
Mama StalkerMama Stalker
15:58 06 Feb 24
Εξαιρετική δουλειά.Το site μας εκπέμπει επαγγελματισμό και αξιοπιστία.Ευχαριστούμε για όλα.
kostas Antonakakiskostas Antonakakis
15:17 30 Jan 24
Ο Γιώργος είναι ο μέτρ του SEO, αυξάνει τη διαδικτυακή προβολή με απαράμιλλη τεχνογνωσία. Οι στρατηγικές του ιδέες και η σχολαστική βελτιστοποίηση οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην επισκεψιμότητα και την κατάταξη. Συνεργάσιμος, καινοτόμος και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, ο Γιώργος και η ομάδα του αποτελούν ανεκτίμητο πλεονέκτημα για κάθε προσπάθεια ψηφιακού μάρκετινγκ. Η συνεργασία μαζί του υπήρξε μεταμορφωτική, εξασφαλίζοντας την επιτυχία στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του SEO. Συνιστάται ανεπιφύλακτα για όσους αναζητούν έναν αφοσιωμένο επαγγελματία που δεσμεύεται να παρέχει μετρήσιμα και αποτελεσματικά αποτελέσματα.
VAL BALASKAVAL BALASKA
11:07 18 Jan 24
Ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοδοσίου είναι γνώστης του SEO και του marketing γενικά. Ότι του ζητήθηκε για το koufetakia.gr το έφερε εις πέρας με επιτυχία.Γενικά είναι άνθρωπος που βοηθάει πάρα πολύ και προσωπικά τον συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Kostas PapanikosKostas Papanikos
11:00 29 Nov 23
Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός επαγγελματίας ψάχνει προτείνει καινούργιες ιδέες, από το πρώτο κιόλας μήνα συνεργασίας είδα τη σελίδα μου να ανεβαίνει πολύ γρήγορα και σε αρκετές αναζητήσεις έχει πιάσει τη πρώτη σελίδα στη πρώτη θέση. Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι ίσως ο μοναδικός γνώστης στην Ελλάδα του απαιτητικότατου δικηγορικού marketing, με γνώση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων του. Συνεπής, όπως και όλη η ομάδα του, την οποία χαρακτηρίζει η ευγένεια, η προθυμία και η αμεσότητα.
White MedusaWhite Medusa
14:43 17 Nov 23
10/10 σαπορτ και άμεση εξυπηρέτηση.
Christos KaliakatsosChristos Kaliakatsos
10:13 21 Oct 23
Εξαιρετικοί επαγγελματίες
Anastasios SkardoutsosAnastasios Skardoutsos
15:29 26 Jul 23
Εξαιρετικός συνεργάτης! Ακούραστος δουλευταράς με βαθιά γνώση του αντικειμένου! Γιώργο σ´ ευχαριστώ πολύ!
Sofia MerianouSofia Merianou
13:21 26 Jul 23
Άψογος επαγγελματίας με συνέπεια και εμπιστοσύνη ! Αξίζει να δουλέψετε μαζί του ,θα δείτε φοβερά αποτελέσματα στην δουλειά σας !
Ό,τι και να πω για τον Γιώργο Χατζηθεοδοσίου θα είναι πραγματικά λίγο. Εξαιρετικός επαγγελματίας και άριστος γνώστης του αντικειμένου του, που το καταλαβαίνει κάποιος από τα πρώτα λεπτά της συνομιλίας μαζί του.Δεν θα ακούσεις ποτέ τον Γιώργο να λέει φανφάρες ή λόγια του αέρα, αντιθέτως όσα λέει έχουν βάση, στόχο και επιχειρήματα. Και στο τέλος αποδεικνύονται όλα εμπράκτως!!Αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες του πελάτη του και προσαρμόζεται εύκολα σε αυτές, ακόμη και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις marketing, όπως το ιατρικό digital marketing.Ο Γιώργος είναι ένας επαγγελματίας που είναι πάντα εκεί, να βοηθήσει υποστηρίζοντας τις ανάγκες σου και να ακούσει τους προβληματισμούς σου ως προς αυτές. Είναι ακόμη εξαιρετικός άνθρωπος, που θα τον ήθελε κάποιος σίγουρα στην παρέα του!Γιώργο, σου ευχομαι να συνεχίσεις τη δημιουργική και ανοδική πορεία που έχεις χαράξει και διαγράφεις και όλα τα όνειρα και οι στόχοι σου να γίνουν πραγματικότητα!!!
Ανακάλυψα τον Γιώργο μέσω συστάσεων και αποφάσισα να τον εμπιστευτώ για τις ανάγκες SEO της επιχείρησής μου, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα που έχω δει!Ο Γιώργος είναι πραγματικός ειδικός στον τομέα του SEO. Κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την ορατότητα της ιστοσελίδας μου στις μηχανές αναζήτησης μέσω στρατηγικών που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Η ιστοσελίδα μου ανέβηκε ραγδαία στις αποτελεσματικές σελίδες αποτελεσμάτων και το κίνητρο που έχει δημιουργήσει στην επιχείρησή μου είναι αξιοθαύμαστο.Όχι μόνο παρέχει εξαιρετική επικοινωνία και υποστήριξη, αλλά είναι επίσης πολύ προσιτός και πρόθυμος να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες έχω. Εκτίμησα πραγματικά το γεγονός ότι με ενημέρωνε συνεχώς για την πρόοδο του έργου και με κρατούσε ενήμερο για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του SEO.
texnikos ipologistontexnikos ipologiston
16:04 08 Jun 23
Ο Γιώργος Χατζηθεοδοσίου είναι ένας εξαιρετικά ικανός και επαγγελματίας Digital Marketing Specialist. Έχοντας συνεργαστεί μαζί του για μια περίοδο, είμαι σε θέση να πω ότι η εμπειρία μου με αυτόν ήταν πραγματικά εξαιρετική.Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την υπεύθυνη θέση του ως Digital Marketing Specialist, ο Γιώργος έδειξε την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο με επιτυχία. Κατέχει βαθιά γνώση στις στρατηγικές και τα τεχνικά εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και μπορεί να τις εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.Ο Γιώργος μπορεί να δημιουργήσει σφαιρικά σχέδια μάρκετινγκ που συνδυάζουν τα διάφορα στοιχεία του ψηφιακού τοπίου. Από τον καθορισμό των στόχων και του κοινού μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπανιών, ο Γιώργος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και λεπτομερής, επιδεικνύοντας πάντα υψηλή ποιότητα και επαγγελματισμό.Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιθυμώ να επισημάνω για τον Γιώργο είναι η ικανότητά του να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε μια δυναμική και αλλαγμένη αγορά. Αντιλαμβάνεται τις νέες τάσεις και τις αλλαγές στην κατανάλωση πληροφοριών και μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα για να επωφεληθεί από αυτές. Είναι συνεχώς ενημερωμένος για τις καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, και επιδεικνύει προθυμία για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.Επιπλέον, η ικανότητα του Γιώργου να αναλύει δεδομένα και να αξιοποιεί μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι εντυπωσιακή. Μπορεί να αποκτήσει αναλυτική κατανόηση των μετρήσεων και των επιδόσεων των καμπανιών και να προτείνει βελτιώσεις και προσαρμογές για να επιτευχθούν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.Όλα τα παραπάνω στοιχεία συμβάλλουν στην επιτυχία του Γιώργου ως Digital Marketing Specialist. Η επαγγελματική του προσέγγιση, η ποιότητα της δουλειάς του και η ικανότητά του να προσαρμοστεί και να καινοτομεί τον καθιστούν έναν αξιόπιστο επαγγελματία.Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Γιώργος είναι επίσης εξαιρετικός στην επικοινωνία και την συνεργασία. Είναι προσιτός, ακούει προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών και είναι διαθέσιμος να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές όποτε χρειάζεται.Ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικά ικανός Digital Marketing Specialist με εντυπωσιακές δεξιότητες και γνώσεις. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες του σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που αναζητά αποτελεσματικές και καινοτόμες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ.
Stefanos KontopoulosStefanos Kontopoulos
11:37 13 Apr 23
Ο Γιώργος είναι γνώστης του αντικειμένου σε πολλά επίπεδα, Μελετάει το κάθε project και αυτό που θα σου εγγυηθεί, αυτό θα γίνει στο τέλος. Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος με την συνεργασία μαζί του και ουσιαστικά μέσα σε ενάμισυ μήνα, είχε πετύχει το στόχο που είχαμε βάλει. Επίσης και σαν άνθρωπος είναι απόλυτα συνεργάσιμος και αντιλαμβάνεται άμεσα αυτό που θέλει ο πελάτης. Πέντε αστέρια και λίγα είναι…. Σ’ευχαριστώ Γιώργο για όλα και συνεχίζουμε.
js_loader

Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση.

Το κίνητρο μας είναι τεράστιο, καθώς μεγαλώνουμε μαζί σας. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε διεθνείς οργανισμούς και αποκτάμε διακρίσεις, μέσα από τις επιτυχίες που χτίζουμε στο δικό σας project.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *